Overzicht workshops

Verbindend Communiceren: methodisch werken aan communicatieve en sociale vaardigheden

Communiceren is een vaardigheid die cruciaal is om te komen tot verbindingen. Op de school, op de stageplek en op de werkplek. Verbindend communiceren draagt eraan bij dat eenieder (“ik en de ander”) gehoord en begrepen wordt; er is bereidheid om naar elkaar te luisteren en samen te werken. Verbindend communiceren is een methode, mede gebaseerd op het werk van de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg (geweldloze communicatie), waarmee je in elke situatie de juiste verbinding kan creëren. Praktijkschool Breda heeft dit concept omarmd en is volop bezig dit in praktijk te brengen.

Wat is de kern van Verbindend communiceren? Iedereen heeft de behoefte om gehoord te worden. Het lukt ons niet altijd om:

  • met elkaar en onszelf in verbinding te zijn.
  • om te luisteren naar wat onszelf en de ander bezig houdt.

Hoe vaak gaat het in communicatie om ons gelijk te halen? Hoe vaak zijn we bezig met aanvallen en verdedigen, met oordelen en verwijten maken? Hoe fijn zou het zijn als we een taal zouden kunnen spreken die bijdraagt aan verbinding en vrede? Dit zou ons kunnen helpen om ook in lastige situaties, te luisteren naar de ander en onszelf en in verbinding met de ander te zoeken naar de onderliggende behoeften om vervolgens mogelijkheden te zoeken om deze behoeften te vervullen en zo samen WinWin creëren.

Doel en resultaat:

  • U krijgt inzicht in doel, uitgangspunten en impact van Verbindend communiceren
  • U krijgt aan de hand van verhalen en ervaringen inkijkjes in hoe Verbindend communiceren concreet betekenis krijgt in het versterken van communicatieve en sociale vaardigheden

De workshop wordt verzorgd door Anouk Dammer en Manon Dinnissen, beiden docente op Praktijkschool Breda (per 1 oktober 2019 Curio Praktijkschool).

Bazen Verbazen’ door middel van cultuureducatie

Cultuureducatie heeft een prominente rol verworven op Praktijkschool de Rijzert. Dit mede onder impuls van het landelijke project ‘Bazen Verbazen’. Een project dat leerlingen helpt zich te presenteren bij potentiële werkgevers.Bij cultuureducatie ontwikkelen leerlingen door middel van o.m. drama, zang en beeldende vorming hun passie,  hun talenten en hun persoonlijke uniciteit. Dit geeft hun nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke groei in relatie tot arbeidstoeleiding.

Doel en resultaat:

  • U krijgt inzicht in het  waarom, hoe en wat  van cultuureducatie op De Rijzert
  • U ontdekt hoe cultuureducatie betekenisvol kan worden ingezet voor arbeidstoeleiding en het leren van vaardigheden voor de arbeidsmarkt
  • U krijgt praktische tips om zelf aan de slag te gaan op uw school met cultuureducatie.

De workshop wordt uitgevoerd door Francis Gremmen en Rian van der Schoot. Beiden zijn zij Interne Cultuur Coördinatoren en mentoren Praktijkonderwijs Francis Gremmen is daarnaast decaan.

Leren en ontwikkelen door formatief evalueren

Beoordelen, waarderen en evalueren van leerling prestaties gaan hand in hand met interactie en (actieve) betrokkenheid van leerlingen en docenten. Door het inzetten van formatieve toetswerkvormen in praktijklessen komen gesprekken op gang die een beter inzicht geven in het leren en ontwikkelen van de leerling. Zowel voor de docent als voor de zich op de arbeidsmarkt voorbereidende leerling zelf. Aan de hand van verschillende modellen worden werkvormen gepresenteerd, waarbij leerlingen en docenten een beter inzicht krijgen in leerdoelen, succescriteria, hoe je feedback geeft en informatie verzamelt over het leren van leerlingen om vervolgstappen in het leerproces te zetten.

Doel en resultaat:
– U maakt kennis met de principes van formatief evalueren
– U leert hoe u formatief evalueren in kunt zetten in de klas
– U krijgt handvatten voor beoordelen met LEERwaarde

De workshop wordt uitgevoerd door Pieter Jan Hiemstra, docent in het VSO en adviseur bij KPC groep.

Veilig werken kun je leren

Veilig kunnen werken raakt zowel leerlingen, stagiaires als praktijkdocenten. In deze sessie krijgt u inzicht in de mogelijkheden om binnen diverse niveaus en uitstroommogelijkheden leerlingen  in het vso en PrO veilig te leren werken. Stilgestaan wordt bij de maatwerk veiligheidsopleidingen gericht op arbeidstoeleiding op 6 niveaus met een uitstroom naar een VCA certificaat.

Deze inspiratie sessie laat een doorgaande leerlijn zien t/m stage/werk en welke verantwoordelijkheden gelden voor de directie, docenten, leerlingen en stage/werkbedrijven. Uw huidige praktijk voorbeelden analyseren op de huidige wetgeving!

Doel en resultaat:
– U krijgt informatie over de huidige wetgeving
– U leert welke concrete stappen u kunt zetten om de veiligheidsbewustwording van leerlingen te vergroten en het integreren van veiligheidsopleidingen in uw curriculum.

De inspiratiesessie wordt verzorgd door Luuk Oosting, projectmanager Start, Werk & Blijf Veilig.

Sociale vaardigheidstrainingen in relatie tot toekomstig stage lopen en werken

Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in de sociale vaardigheidstrainingen van leerjaar 4 op Praktijkschool Breda.  Kenmerkend voor deze trainingen is dat de school sport als middel inzet om leerlingen zich bewust te maken  van hun basishouding, hun focus, hun reactie ,de reactie die ze uitlokken  en hun toekomstgerichtheid. Hierbij wordt gewerkt met pictogrammen en visualiseringstechnieken. Doel: creëren van een gemeenschappelijke taal en begrip.

Doel en resultaat:

-U maakt kennis met de sociale vaardigheidstrainingen  rondom werknemersvaardigheden
-U krijgt inkijken in de wijze waarop de trainingen zijn ingebed in het 4e leerjaar op Praktijkschool Breda 

De inspiratiesessie wordt uitgevoerd door Stef Coolen, Onderwijsmanager van Praktijkschool Breda (per 1 oktober 2019 Curio Praktijkschool)

Techniekonderwijs in PrO en VSO

Er is een groot tekort op de arbeidsmarkt aan mensen met kennis en vaardigheden op het gebied van techniek.Ook voor jongeren in het VSO en PrO liggen hier mogelijkheden. Denk aan bijv. auto- en fietstechniek en metaal.  Hoe kunt u techniekonderwijs integreren in het curriculum?  In deze workshop maakt u kennis met leerlijnen voor technische opleidingen binnen PrO en VSO en ondersteunende lesmethodes.

Doel en resultaat:
– U maakt kennis met de lesmethodes basisvaardigheden techniek.
– U krijgt tips om de methode te integreren in uw curriculum

De inspiratiesessie wordt verzorgd door Carolus de Jong en Maarten van Rijswijk, docent en auteur BVH Techniek.

Het LOB gesprek

LOB is opgenomen in de wet- en regelgeving in het vmbo en mbo. Voor het PrO en VSO is geen wet- en regelgeving te vinden, terwijl het de sector is die het meest concreet op arbeidstoeleiding gericht is. Juist daarom is het belangrijk om in gesprek te gaan met leerlingen over hun kwaliteiten en interesses. In deze workshop maakt u kennis met LOB: uit welke competenties bestaat LOB eigenlijk, hoe kan het ingezet worden in het onderwijs en hoe voer ik een LOB gesprek?

Doel en resultaat:
– U weet welke LOB competenties er gebruikt worden en welke vragen u daarbij kunt stellen.
– U krijgt tips over het voeren van een LOB gesprek
– U krijgt inzicht in verschillende manieren hoe LOB in het curriculum opgenomen kan worden.

De workshop wordt verzorgd door Mandy Ankersmit, adviseur bij KPC Groep.

De impact van technologie

Wat is de impact van technologische ontwikkelingen op het onderwijs voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt? Juist de wetenschap dat leerlingen van vandaag in de toekomst hun weg zullen moeten vinden in een wereld die we nu nog niet kunnen uittekenen, maakt dat het toepassen van technologie noodzakelijk is om tegemoet te komen aan ontwikkelbehoeften van leerlingen. Wat weten we al wel? En wat betekent dat voor ons onderwijs? Een grensdoorbrekende en vooruitziende blik op toekomstgericht onderwijs met technologie.

Doel en resultaat:
U maakt kennis met nieuwe technologie ontwikkelingen zoals drones, 3D printing, AR en VR
– U krijgt zicht op wat deze ontwikkelingen betekenen voor het onderwijs van nu.
– U versterkt uw kennisbasis en krijgt inspirerende ideeën aangereikt voor de integratie van technologie in uw onderwijs en het ontwikkelen van ict-vaardigheden van leerlingen.

De inspiratiesessie wordt verzorgd door Martijn Hermsen, onderwijsadviseur bij KPC Groep en De Rolf Groep.

Samenwerken met het bedrijfsleven

Contact met het bedrijfsleven uit de regio is erg belangrijk om leerlingen op te kunnen leiden en hen passende stageplaatsen te kunnen bieden. Hoe zorg je ervoor dat je op een goede manier contact legt en onderhoudt met bedrijven uit de omgeving? Op welke manier kun je zorgen dat je als school interessant bent voor het bedrijf en wat mag het bedrijfsleven van de school terug verwachten?

Doel en resultaat:
– U krijgt inzichten in hoe het contact met het bedrijfsleven is vormgegeven bij Praktijkonderwijs Zutphen.
– U krijgt tips om zelf in gesprek met bedrijven te gaan.

De inspiratiesessie wordt verzorgd door Gerrit Rood (vakdocent detail, mentor bovenbouw en coördinator stage) en Freek Hubert (adjunct directeur en teamleider bovenbouw) van Praktijkonderwijs Zutphen.

School en arbeidsmarkt: rol van de gemeente
Samenkomen is een begin, samen blijven is vooruitgang, samenwerken is succes (Henri Ford)

In ’s-Hertogenbosch werkt de gemeente samen met het onderwijs om jongeren vanuit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree onderwijs soepel de overstap naar de arbeidsmarkt te laten nemen. De ambitie is dat alle jongeren vanuit het PrO, VSO, (V)MBO Entree en uitvallers niveau 2 doorgaan richting vervolgonderwijs, een passende vorm van arbeid, dagbesteding of zitten in een traject richting werk. De gemeente is in het laatste schooljaar van een leerling al actief betrokken bij de vervolgstap. In de presentatie wordt het hoe, wat en waarom van de samenwerking en het proces toegelicht.

Doel en resultaat:
– In deze sessie leer je wat de succesfactoren zijn voor effectief samenwerken tussen overheid, onderwijs en ondernemers (3O’s) waardoor jongeren met een afstand tot werk soepeler aan het werk gaan.

De sessie wordt verzorgd door Carl de Meester, programmamanager jeugd en een jobcoach.

Inschrijven is hier mogelijk.