Arbeidstoeleiding

Doelgroepen: docenten, intern begeleiders, stagebegeleiders, teamleiders, schoolleiders
Onderwijssector: Praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs
Datum: in overleg
Locatie: uw school
De training wordt verzorgd door Diane van der Voorn en Mandy Ankersmit

Arbeidstoeleiding is het voorbereiden van leerlingen op een toekomstige passende werkplek.  Arbeidstoeleiding is een deel van het totale onderwijsprogramma dat een leerling gedurende zijn schoolloopbaan volgt. De basis hiervoor ligt in de Wet Kwaliteit (V)SO en de kerndoelen die zich richten op  voorbereiding op arbeid. Het vormt de rode draad voor alle processen die in het kader van arbeidstoeleiding in een school plaatsvinden.

Stage is de manier om kennis en vaardigheden in de praktijk te oefenen. De stage is de belangrijkste en onmisbare schakel tussen school en werk of dagbesteding. Het leren van arbeids- en beroepsvaardigheden heeft dan ook prioriteit om de leerlingen met kennis, vaardigheden en vertrouwen de “wereld” in te sturen.

Doel

Invoering van een traject voor arbeidstoeleiding voor alle leerjaren in de school. Het leggen van een fundament en structuur in de school gericht op arbeidstoeleiding. Gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en het vergroten van de mogelijkheden van leerlingen voor maatschappelijke participatie. Een doorgaande lijn op het gebied van verschillende stages, werkplekleren en het trainen van werknemersvaardigheden in de school.

Inhoud

In deze training gaan wij in op de visie van de school m.b.t. arbeidstoeleiding en hoe je dat in de praktijk kan vormgeven. Gezamenlijk gaan wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van stages, intern en extern. Daarbij het uniform maken van stagevormen en de wijze van begeleiden en beoordelen. Wij staan stil bij de volgende vragen:

  • hoe train je werknemersvaardigheden en wanneer?
  • hoe bepaal je wanneer een leerling op externe stage kan/mag?
  • hoe stem je de doelen nu af met het stageadres?

We gaan zelf praktisch aan de slag met het maken van een doorgaande lijn gericht op arbeidstoeleiding. Op deze wijze worden alle vak- of leergebied overstijgende doelen verdeeld en beoordeeld tijdens de praktijklessen of stages.

Werkwijze

Een interactieve training afgestemd op de behoefte en vraag van de school, waarbij in gezamenlijkheid een implementatietraject voor arbeidstoeleiding wordt vormgeven gericht op alle leerjaren van de school.  Arbeidstoeleiding, de praktijklessen en stages, structureren en duidelijk organiseren om docenten efficiënter te laten werken en leerlingen goed te kunnen begeleiden naar de uitstroombestemming passend bij zijn/haar mogelijkheden.

Opbrengsten

Aan het einde van de training:

  • is er een doorgaande lijn voor de arbeidstoeleiding in de school;
  • is er een vaste en duidelijke structuur voor alle stages;
  • is er voor elke leerling een portfoliomap met leerlijnen;
  • weten docenten en leerlingen wat er verwacht wordt en waar de ontwikkelpunten liggen.

Meer informatie? Vul het contactformulier in en een adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact op.