“Potentieel van leerling tot bloei laten komen”

Een kleine school met een groot verzorgingsgebied. De Duisterhoutschool (so- en vso-onderwijs voor zml-leerlingen) richt zich op de regio Zuidoost-Friesland en het grensgebied met Groningen en Drenthe. Voor branchegerichte certificeringen maakt de school al jarenlang gebruik van SVA.

De Duisterhoutschool (ca. 120 leerlingen en ruim 40 teamleden) valt onder stichting SO Fryslan.  Net als de collega-scholen Talryk (Drachten), Piet Bakkerschool (Sneek), De Wingerd (Damwoude) en It Twalûk (Leeuwarden/Franeker) werkt de Duisterhoutschool  binnen het vso-deel van de school met certificerende SVA-trajecten. En dan met name SVA1.

“We starten hier met SVA bij de leerlingen op 15- of 16-jarige leeftijd’, vertelt Saapke de Groot die sinds vorig jaar teamleider is. “Op die leeftijd ontstaat er bij de meeste leerlingen meer zelfinzicht in hun identiteit en bewustwording over ‘wat ga ik doen na mijn school?’”

LOL-stages

Via zogeheten LOL-stages (Leren Op Locatie) gaan leerlingen in kleine groepen buiten de school aan de slag bij bedrijven als Albert Heijn en Jumbo. Saapke: “Het mes snijdt zo aan twee kanten. De leerlingen kunnen laten zien wat ze in huis hebben en wij als leerkrachten en begeleiders krijgen er zicht op wat de leerling in arbeidsmatige zin in zijn mars heeft als het gaat om zelfstandig werken en werknemersvaardigheden. Zo krijgen we dus een beeld van het potentieel van de leerling.”

Met SVA krijgen de praktijkvakken op de Duisterhoutschool meer diepgang en krijgt het leerproces van de leerling nieuwe impulsen, zo ziet Saapke in de dagelijkse schoolpraktijk. “SVA zorgt voor een overzichtelijke stip op de horizon. De leerling weet waaraan hij of zij moet werken. De teamleden hebben met SVA inhoudelijk houvast in hun lessenaanbod. SVA stelt bepaalde eisen en docenten moeten dit vertalen naar hun lessen. Wat betekent dit voor mijn inhoud van de les? Welke stappen moeten we ondernemen om de leerlingen deze vaardigheden te laten leren?’”

Potentieel

De Duisterhoutschool, met vestigingen in Heerenveen en Oosterwolde,  werkt momenteel met SVA-trajecten voor werken in de schoonmaak, werken in de winkel en werken in de keuken.  Een aanzienlijk deel van de leerlingen van de Duisterhoutschool stroomt uit richting beschut werk, arbeid of mbo-entree.

Gezien de achtergrond van de leerlingen en hun zichtbare en onzichtbare beperkingen krijgen de leerlingen veel persoonlijke aandacht en stippelen de (praktijk)docenten leerroutes uit die aansluiten op hun talenten en mogelijkheden. Maatwerk is een kernbegrip. Saapke: “De ontwikkeling van onze leerlingen is gericht op de driehoek wonen, werken en vrije tijd. De uitdaging voor ons is om nog sterker de verbinding aan te brengen tussen de praktijkvakken en scherper te maken waaraan een leerling moet voldoen om succesvol SVA te doen. Nauwkeurig en zoveel mogelijk objectief beoordelen en monitoren dus.  Het klinkt als een open deur maar we willen eruit halen wat erin zit. Iedere leerling heeft potentieel en dat willen we bij iedere leerling tot bloei laten komen. Met het realiseren van die ambitie zijn we hier volop mee bezig.”