Aanvullende dienstverlening

Expertise in de volle breedte

Door onze brede kennis en ervaring in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs weten we wat scholen nodig hebben om SVA in te passen in het onderwijs. We helpen scholen bij het opzetten van vakspecifieke en vakoverstijgende leerlijnen en leerroutes. Daarbij wordt bekeken of de opleidingen aansluiten bij de specifieke eisen van de lokale werkgevers. Zo wordt ook duidelijk welke opbrengsten leerlingen behaald hebben als ze de school verlaten en kunnen scholen zich verantwoorden naar de inspectie.

De volgende vragen komen onder andere aan bod:
– Wat zijn de opbrengsten bij de praktijkvakken?
– Hoe komen onze leerlijnen en leerroutes terug in de dagelijkse lessen?
– En hoe ziet bij onze school ‘de goede les’ eruit?

Ook begeleiden we docenten bij het versterken van het professionele handelen. Hoe voldoe je aan de basisbehoeftes van leerlingen? Hoe bied je maatwerk via bijvoorbeeld individuele ontwikkelingsplannen of groepsplannen? Hoe maak je onderwijs meer contextrijk en betekenisvol?

Advisering bij invoering

KPC Groep helpt bij de implementatie van één of meer SVA-trajecten op uw school. Samen met u bekijken we welke mogelijkheden uw school heeft om leerlingen op te leiden en signaleren we kansen. We doen dit met een ‘integrale bril’. Het onderwijsaanbod, het professioneel handelen, het volgen van de ontwikkeling tijdens de stage en de uitstroom komen daarbij aan bod. De regionale arbeidsmarkt speelt hierbij natuurlijk ook een rol. Wij kunnen u begeleiden bij de invoering en bij de implementatie van het SVA-traject.
U kunt daarbij aan de volgende voorbeelden denken:

Aan de slag met vakwerkplannen

Wat zijn onze leerlijnen en leerroutes bij de verschillende praktijkvakken? Hoe brengen we op een praktische en uitvoerbare wijze onze vakspecifieke opbrengsten in beeld? Aan de hand van maatwerktrajecten kunnen we ingaan op dergelijke vragen. De eisen van SVA worden gekoppeld aan vakwerkplannen en evtentueel aan methodes. Daarbij worden de mogelijkheden voor differentiatie met verschillende leerroutes verkend.

Werk maken van de algemene competenties

Naast specifieke vakwerkplannen kunnen we door middel van maatwerk ook adviseren over de vakoverstijgende doelen. Denk daarbij aan vragen als: hoe koppelen we vakoverstijgende doelen aan onze leerlijnen en arbeidstoeleidende leerroutes? Hoe leggen we de opbrengsten vast? Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de koppeling met het IOP, de goede les en de begeleiding van de leerling op persoonlijke doelen.

De werkgeversbenadering

De uitstroommogelijkheden voor leerlingen kunnen per regio verschillen. Samen bekijken we wat de werkgevers van uw specifieke regio van leerlingen vragen en op welke manier het onderwijs toegespitst kan worden op de behoeften van de werkgevers. Indien nodig kunnen maatwerktrajecten voor SVA opgesteld worden. Daarbij wordt bekeken wat dit voor de leerlijnen en leerroutes betekent en hoe de opbrengsten vastgelegd worden.

Meer informatie? In deze brochure vindt u voorbeelden van vraagstukken die centraal stonden tijdens dienstverlening.

Naast dienstverlening gericht op SVA bieden we ook andere dienstverlening voor het PrO en VSO.

Pre-audits

U heeft als school de kwaliteit hoog in het vaandel staan. Toch is het altijd spannend als de Inspectie van het Onderwijs komt. Doen we de juiste dingen en doen we de dingen juist?
We kunnen u helpen door vooraf een pre-inspectie te doen. U kunt ons vragen een ‘foto’ te maken van uw school langs de vernieuwde criteria die de inspectie hanteert. Ook kunt u specifieke onderdelen waar u niet zeker van bent door een externe bril laten onderzoeken.

LOB

Loopbaanbegeleiding krijgt op vele manieren vorm. Voor het vmbo en mbo zijn vele methodes beschikbaar, maar ook in het kader van arbeidstoeleiding is LOB in het PrO en VSO erg belangrijk. In trainingen besteden we aandacht aan het voeren van loopbaangesprekken met leerlingen, aan de loopbaancompetenties en de implementatie in verschillende vakken. Ook kunnen we helpen bij het vormen van beleid op het gebied van LOB.

Belangstelling? U kunt contact opnemen met Tom Koot (t.koot@kpcgroep.nl; 06-53818140) of Mandy Ankersmit (m.ankersmit@kpcgroep.nl; 06-53541094)