Examenreglement

SVA-certificaat

Kandidaten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen formeel van het SVA-examenbureau een SVA-certificaat. Een SVA-certificaat heeft betrekking op algemene beroepsvaardigheden en specifieke vakkennis en vaardigheden binnen een specifieke branche van de arbeidsmarkt.

Examenlocatie

De locatie waar geëxamineerd wordt, mag gedurende het examen door niemand anders dan door de examinator, de docent en/of de praktijkopleider van de externe stage en de kandidaat/kandidaten worden betreden.

Examen

Het examen dient minimaal tien weken voor de gewenste examendatum te worden aangevraagd via het SVA-examenportal. De school is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de gegevens van de kandidaten: achternaam en roepnaam (of naam/namen volgens geboortecertificaat) en geboortedatum en -plaats. Deze gegevens van de kandidaten dienen uiterlijk 2 weken vóór de afgesproken examendatum in het SVA-examenportal te worden gezet. Mocht achteraf blijken dat de school onjuiste gegevens in het portal heeft ingevoerd, dan zijn de kosten voor het verstrekken van een nieuw certificaat € 35,-.

Aan het verzetten van een reeds aangevraagd en gepland examen zijn kosten verbonden: vóór 6 weken vóór de oorspronkelijk geplande examendatum zijn de kosten € 75,-; echter, binnen de termijn van 6 weken bedragen de kosten € 125,-. Bij annulering van een examen wordt € 150,- in rekening gebracht.

Kandidaten die te laat komen, moeten het examen uitvoeren binnen de resterende tijd. In het geval dat de kandidaat afwezig is, is de kandidaat niet geslaagd.

Voorwaarden deelname examen

Als voorbereiding op het examen neemt de school c.q. de praktijkopleider externe stage bij de kandidaten de proeven van vaardigheid af. Deze dienen recent te zijn afgenomen (maximaal drie maanden voor het examen) en de proeven dienen op alle onderdelen met een voldoende te zijn beoordeeld. De docent voert deze gegevens in het SVA-examenportal in (uiterlijk 2 weken voor de examendatum). Indien deze gegevens ontbreken of onvolledig zijn, kan er geen examen plaatsvinden. Wel wordt de docent via het SVA-examenportal tijdig herinnerd om de ontbrekende gegevens in te vullen.

Daarnaast dient zowel bij SVA 1 als bij SVA 2 het beoordelingsformulier ‘gedrag’ (competenties) te worden ingevuld door docent. Voor SVA 2 informeert de docent naar de resultaten bij het stagebedrijf.

Om in aanmerking te komen voor een SVA2-examen is een externe stage van minimaal 30 dagen een verplicht onderdeel.

Afnemen examen

De examinator bepaalt steekproefsgewijs (eventueel in overleg met docent / praktijkopleider externe stage) welke proeven bij elke kandidaat worden geëxamineerd. De examinator bewaakt de tijd en geeft aan wanneer een tijdslimiet is overschreden en er gestopt moet worden met het desbetreffende onderdeel. Werkzaamheden die niet zijn afgerond binnen de gestelde tijd worden door de examinator als ‘onvoldoende’ gekenmerkt. De examinator bepaalt of er sprake is van een tijdsoverschrijding waaraan de kandidaat niet debet is.

Na elk examen bepaalt de examinator of een kandidaat al dan niet geslaagd is. Hij kan daartoe overleg plegen met de docent / praktijkopleider externe stage. De examinator maakt in principe ter plekke de uitslag van het examen bekend bij de kandidaat/kandidaten. Uitreiking van de certificaten is in principe een zaak van de school.

Inzagerecht

De beoordeling van het examen wordt in het SVA-examenportal bewaard. Belanghebbenden die in beroep willen gaan, hebben recht op inzage en de kandidaat heeft recht op bespreking van de eindbeoordeling en de motivering die hieraan ten grondslag ligt.

Beroepsprocedure

Een kandidaat kan bezwaar aantekenen tegen maatregelen en beslissingen die betrekking hebben op het examen door binnen 3 weken na het examen in beroep te gaan en dit schriftelijk kenbaar te maken bij het SVA-examenbureau. Dit beroepsschrift moet door de kandidaat zijn ondertekend en bevat ten minste dagtekening, naam en adres van de kandidaat, datum en naam examen, naam en adresgegevens school en/of examenlocatie en de gronden van het beroep/bezwaar (omschrijving). Het beroepsschrift wordt voorgelegd aan een beroepscommissie bestaande uit een vertegenwoordiger van de school/instituut, een andere examinator die hetzelfde examen afneemt en een vertegenwoordiger van het SVA-examenbureau. De uitspraak van deze beroepscommissie is bindend.