Examenreglement

SVA-certificaat
Kandidaten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen formeel van het SVA-examenbureau een SVA-certificaat. Een SVA-certificaat heeft betrekking op algemene beroepsvaardigheden en specifieke vakkennis en vaardigheden binnen een specifieke branche van de arbeidsmarkt.

Examenlocatie
De locatie waar geëxamineerd wordt, mag gedurende het examen door niemand anders dan door de examinator, de docent en/of praktijkopleider die het examen begeleidt en de kandidaat worden betreden.

Examen
  Het examen dient minimaal acht weken voor de gewenste examendatum te worden aangevraagd via het SVA-examenportal.
  De school is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de gegevens van de kandidaten: achternaam en roepnaam (of naam/namens volgens geboortecertificaat) en de geboortedatum en -plaats. Deze gegevens van de kandidaat dienen tijdig vóór de afgesproken examendatum in het SVA-examenportal te worden gezet. Tot 2 weken voor het examen kan de docent de gegevens in het SVA-examenportal wijzigen. Gegevens die na die tijd moeten worden gewijzigd, kunnen doorgegeven worden aan het Examenbureau; hieraan zijn kosten verbonden.
  Bij wijziging van een certificaat door foutief aangeleverde gegevens wordt € 35,- in rekening gebracht.
  De kosten van het verstrekken van een nieuw certificaat bedragen € 35,-.
  Het verzetten van een reeds aangevraagd en/of gepland examen is mogelijk tot 6 weken vóór de oorspronkelijk geplande examendatum. De kosten hiervoor zijn € 75,-.
  Bij annulering van een examen wordt € 150,- in rekening gebracht.
  Voor het examen ontvangt de school een oproep van het SVA-examenbureau.
  De school is verantwoordelijk voor het informeren van de kandidaten en de ouders over:
–    tijdstip aanvang examen;
–    examenlocatie en tijdstip waarop jongere op school/locatie aanwezig dient te zijn;
–    verloop van het examen;
–    gebruik van werkkleding, handschoenen en veiligheidsschoenen;
–    uitreiking certificaten.
  Kandidaten die te laat komen, moeten het examen uitvoeren binnen de resterende tijd.
  In het geval dat de kandidaat afwezig is, is de kandidaat niet geslaagd.

Voorwaarden deelname examen
Als voorbereiding op het examen door het SVA-examenbureau neemt de school zelf bij alle kandidaten de proeven van vaardigheid af. Deze dienen recent te zijn afgenomen (maximaal drie maanden voor het examen) en de resultaten van alle onderdelen dienen met een voldoende te zijn beoordeeld.
De resultaten van de afnames van de proeven worden door de docent in het SVA-examenportal vermeld. Indien deze gegevens ontbreken of onvolledig zijn, kan er geen examen plaatsvinden. Wel wordt de docent via het SVA-examenportal tijdig herinnerd om de ontbrekende gegevens in te vullen.

Om in aanmerking te komen voor een SVA2-examen is externe stage een verplicht onderdeel.

Daarnaast dient zowel bij SVA 1 als SVA 2 het formulier ‘gedrag’ (competenties) te worden ingevuld door docent. Voor SVA 2 informeert de docent naar de resultaten bij het stagebedrijf.

Afnemen examen
  De examinator bepaalt steekproefsgewijs welke proeven bij elke kandidaat worden geëxamineerd.
  De examinator bewaakt de tijd en geeft aan wanneer een tijdslimiet is overschreden en er gestopt moet worden met het desbetreffende onderdeel. Werkzaamheden die niet zijn afgerond binnen de gestelde tijd worden door de examinator als ‘onvoldoende’ gekenmerkt. De examinator bepaalt of er sprake is van een tijdsoverschrijding waaraan de kandidaat niet debet is.
  Na elk examen bespreekt de examinator met de docent/praktijkopleider het examen. De examinator maakt in principe ter plekke de uitslag van het examen bekend bij de kandidaat. Uitreiking van de certificaten is een zaak van de school.

Inzagerecht
De beoordeling van het examen wordt door het SVA-examenportal bewaard. Belanghebbenden die in beroep zijn gegaan, hebben recht op inzage en de kandidaat heeft recht op bespreking van de eindbeoordeling en de motivering die hieraan ten grondslag ligt.

Beroepsprocedure
Een kandidaat kan bezwaar aantekenen tegen maatregelen en beslissingen die betrekking hebben op het examen door in beroep te gaan en dit schriftelijk kenbaar te maken bij het SVA-examenbureau. Het beroepsschrift dient binnen drie weken nadat de bestreden beslissing ter kennis is gesteld aan de kandidaat bij het SVA-examenbureau te worden ingediend.
Het beroepsschrift moet door de kandidaat te zijn ondertekend en bevat tenminste:
  dagtekening;
  naam en adres van de kandidaat;
  datum en naam examen;
  naam en adresgegevens school en/of examenlocatie;
  de gronden van het beroep/bezwaar (omschrijving).
Het beroepsschrift wordt voorgelegd aan een beroepscommissie bestaande uit een vertegenwoordiger van de school/instituut, een andere examinator die hetzelfde examen afneemt en een vertegenwoordiger van het SVA-examenbureau.
De uitspraak van deze beroepscommissie is bindend.